Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Absolutorium dla Wójta Gminy

W dniu 28 kwietnia 2005 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy, poświęcona m.in. udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Parzęczew.

Radni po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi i pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, w głosowaniu jawnym przy 1 głosie wstrzymującym i 1 głosie przeciwnym udzielili absolutorium Wójtowi z wykonania budżetu gminy za 2004r.
Radni głosując w ten sposób wyrazili uznanie dla Wójta i jego Zespołu, przede wszystkim za to, że bardzo szybko i skutecznie sięgnęli po środki unijne, które w połączeniu ze środkami krajowymi i własnymi, pozwoliły na wdrażanie i realizację szeregu inwestycji o bardzo istotnym znaczeniu dla społeczności naszej gminy.
Drugim ważnym elementem mającym wpływ na tak pozytywną ocenę wykonania budżetu za rok poprzedni był fakt, że po raz pierwszy zanotowaliśmy dodatni wynik finansowy za rok 2004. Wójt Ryszard Nowakowski, od początku kadencji wiedział o korzyściach, jakie możemy uzyskać z faktu wejścia do Unii Europejskiej i szansę tę wykorzystał. Gmina była gotowa do pozyskiwania i zagospodarowania zarówno funduszy przedunijnych, jak i tych po wejściu do Unii. Jest już gotowa do dalszego zagospodarowania środków z budżetu unijnego na lata 2007-20013. Za to właśnie cenimy Wójta i jego pracowników, bo bez ich wiedzy i pracowitości niemożliwe byłyby dotychczasowe osiągnięcia. Społeczność naszej gminy pewnie oczekuje więcej i ma rację. Mam nadzieję, a raczej pewność, że oczekiwania te będą stopniowo realizowane w latach następnych.

Mirosław Gajewski
Przewodniczący Rady Gminy

Back to top