Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Budżet Gminy Parzęczew na 2004 rok

W dniu 29 stycznia Rada Gminy w Parzęczewie uchwaliła budżet na rok 2004.
Określa się dochody budżetu Gminy Parzęczew w wysokości – 8.677.234 zł.
Ogólna kwota dochodów:
1) dochody własne gminy w wysokości -8.429.867 zł.
w tym:
a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.372.585 zł.
b) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – 4.152.434 zł.
c) środki na inwestycje z MENiS – 300.000 zł.
d) środki z programu SAPARD za 2003r. – 561.848 zł.
e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 43.000 zł.
2) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 247.367 zł.
Określa się wydatki budżetu Gminy Parzęczew w wysokości – 8.695.114 zł.
Wydatki przeznacza się na:
1) wydatki bieżące na zadania własne- 6.657.747 zł.
w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.515.450 zł.
b) obsługę długu publicznego – 40.000 zł.
c) dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dowożenie uczniów do szkół – 260.000 zł.
d) dotację dla instytucji kultury w wysokości – 110.000 zł.
e) pozostałe wydatki rzeczowe – 2.732.297 zł.
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 45.000 zł.
3) wydatki majątkowe w kwocie – 1.745.000 zł. w tym zakup samochodu strażackiego – 80.000 zł.
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 247.367 zł.
w tym zakupy inwestycyjne – 6.000 zł.
Ustala się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości – 70.000 zł.
Ustala się rezerwy celowe w wysokości – 210.000 zł.
Określa się dotacje dla instytucji kultury w wysokości – 110.000 zł.
Ustala się rozchody w wysokości – 1.182.120 zł.
z przeznaczeniem na spłaty pożyczki i kredytów.
Postanawia się zaciągnąć pożyczki i kredyty długoterminowe na pokrycie deficytu w wysokości – 1.200.000 zł.
Upoważnia się Wójta Gminy Parzęczew do:
1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty – 500.000 zł.,
2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty – 200.000 zł.,
3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu. Zestawienie rodzaju dochodów na 2004 rok według działów:
1. Zadania własne: rolnictwo i łowiectwo – 187.419 zł.
transport i łączność – 376.929 zł.
gospodarka mieszkaniowa – 163.075 zł.
administracja publiczna – 27.969 zł.
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3.850.890 zł.
różne rozliczenia – 3.382.585 zł
oświata i wychowanie – 397.000 zł.
ochrona zdrowia – 43.000 zł.
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.000 zł.
2. Zadania zlecone: administracja publiczna – 49.900 zł.
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 820 zł.
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400 zł.
-opieka społeczna – 196.247 zł.
OGÓŁEM DOCHODY: – 8.677.234 zł

Wydatki Gminy Parzęczew na 2004 rok według działów:
Zadania własne:
rolnictwo i łowiectwo – 179.100 zł.
wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr., gaz wodę – 100.000 zł.
transport i łączność – 310.411 zł.
gospodarka mieszkaniowa – 66.500 zł.
działalność usługowa – 30.000 zł.
administracja publiczna – 2.031.012 zł.
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 171.200 zł.
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie osiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 70.000 zł.
obsługa długu publicznego – 40.000 zł.
różne rozliczenia – 70.000 zł.
oświata i wychowanie – 3.916.876 zł.
ochrona zdrowia – 45.000 zł.
opieka społeczna – 180.935 zł.
edukacyjna opieka wychowawcza – 141.113 zł.
gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 624.800 zł.
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 311.000 zł.
kultura fizyczna i sport – 159.800 zł.
Ogółem – 8.447.747 zł.
Zadania zlecone:
administracja publiczna – 49.900 zł.
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 820 zł.
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400 zł.
Opieka społeczna – 196.247 zł.
Ogółem – 247.367 zł.
OGÓŁEM WYDATKI: – 8.695.114 zł.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane z własnych środków budżetowych.
1. Wodociąg grupowy „Ignacew” w miejscowościach Florentynów, Mariampol, Tkaczewska Góra – 60.000 zł.
2. Kanalizacja sanitarna i modernizacja wodociągu w Parzęczewie – 45.000 zł. 3. Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego – budowa sieci energet. nn. w Parzęczewie – 15.000 zł.
4. Docieplenie stropodachów szkoły w Parzęczewie – 15.000 zł.
5. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Parzęczewie – 1.150.000 zł.
OGÓŁEM LIMIT WYDATKÓW: – 1.285.000 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Inwestycje te realizowane będą w okresie 2004-2005, a w budżecie zabezpieczono środki własne w wysokości 25% kosztów ogólnych.
1. Budowa stacji uzdatniania wody w Chrząstowie Wielkim środki własne 58.000 zł.
2. Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Parzęczewa w oparciu o energetyczne wykorzystanie biomasy środki własne 100.000 zł.
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę platformy teleinformatycznej w gminie Parzęczew środki własne 50.000 zł.
4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez Tworzenie Centrów Informacji w gminie Parzęczew środki własne 42.000 zł.
5. Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Parzęczew poprzez dokończenie rekultywacji składowiska środki własne 60.000 zł.
6. Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie wiejskiej gminy Parzęczew środki własne 70.000 zł.
Łączne nakłady w 2004 roku ze środków własnych: 380 000 zł.
Dodatkowo w budżecie na 2004r. zaplanowano kwotę 80.000 zł. na zakup samochodu strażackiego dla OSP Parzęczew, co stanowi 33% ceny samochodu.

Jadwiga Dębska – Skarbnik Gminy

Back to top