Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na: ?Budowę gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew?

Wójt Gminy Parzęczew informuje, że postępowanie publiczne na budowę 66 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP Nr 145 z dnia 09.06.2006 r. poz. 30449, zostało zawieszone w dniu 04.08.2006 r. z powodu wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez firmę WOBET – HYDRET” z siedzibą w 95-070 Aleksandrów Łódzki, Wola Grzymkowa 25A, dotyczącego oddalenia protestu.

Postępowanie zostanie zawieszone do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu tj. do momentu wydania postanowienia końcowego przez zespół arbitrów (szacowana data rozpoznania protestu 20.08.2006r.)

Informacja o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na: ?Budowę gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew?

Parzęczew, dnia 10.07.2006 r.


R-g 341/ZP/PN/12/06

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92, ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), komisja przetargowa powołana zarządzeniem Nr 362/06 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 29 czerwca 2006 r.
w celu dokonania oceny ofert złożonych w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na budowę gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew, w składzie:

1. Marian Król – Przewodniczący Komisji
2. Joanna Bartczak – Sekretarz Komisji
3. Henryk Duklas – Członek Komisji
4. Mariusz Ostrowski – Członek Komisji

wykluczyła Wykonawcę, który złożył ofertę Nr 1 tj. firmę „WOBET –HYDRET” Ryszard Cichecki, z siedzibą w 95-070 Aleksandrów Łódzki, Wola Grzymkowa 25 A. Wykonawca nie posiada uprawnień do wykonania zamówienia, jak wynika z przedłożonego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, tym samym podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 10 – nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu.
Na podstawie artykułu 24 ust. 4 ofertę w/w Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

Jednocześnie dokonała wyboru oferty:
Nr 2 złożonej firmę przez firmę „TECH – BUD” Stanisław Tomczak z siedzibą
w 95-100 Zgierz, ul. Złota 12 jako ofertę, która spełnia wymogi SIWZ i wymagania ustawowe.

Informacja o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na: ?Budowę gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew?

Parzęczew, dn. 02.06.2006 r.
 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA:  

„Budowę gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków
w wiejskiej gminie Parzęczew.”

 

Wójt Gminy Parzęczew informuje, że postępowanie publiczne na budowę
66 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP Nr 89 z dnia 12.04.2006 r. poz. 18908, zostało unieważnione w dniu 30.05.2006 r. ponieważ złożone oferty nie spełniały wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowiło to podstawę do unieważnienia postępowania z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy, a podyktowanych przepisami prawa.
       
W dniu dzisiejszym zostało przekazane ogłoszenie do Prezesa UZP o wszczęciu kolejnego postępowania na w/w zamówienie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2006 r.

Back to top