Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Kiedy składać nowe deklaracje? Jak postępować z odpadami ?

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI  – KIEDY SKŁADAĆ NOWE DEKLARACJE?

 W styczniu 2020 r. otrzymają Państwo zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie którego należy dokonywać wpłat. Rada Gminy w Parzęczewie ustaliła wysokość stawki obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

– 31 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, po odliczeniu ulgi za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

– 33,86 zł  miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (jeśli nie posiadamy kompostownika)

 

169,30 zł za rok, od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

           W przypadku niedopełnienia przez właściciela obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Parzęczew określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę podwyższoną, która wynosi dwukrotną wysokość stawki  ustalonej przez Radę Gminy.

 

KTO MUSI SKŁADAĆ DEKLARACJE

 1 Jeśli segregują Państwo odpady i nie posiadają kompostownika nie trzeba składać nowej deklaracji. Opłatę należy dokonywać na podstawie zawiadomienia.

  1. Jeśli segregują Państwo odpady i posiadają kompostownik, przysługuje zniżka w części z opłaty (2,86 zł/osoba). Aby z niej skorzystać należy złożyć nową deklarację.
  2. Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych zobligowani są do segregowania odpadów komunalnych, nie muszą składać nowych deklaracji i dokonują opłaty na podstawie zawiadomienia. Jeśli posiadają kompostownik, wtedy trzeba złożyć nowa deklarację.

Aby skorzystać z ulgi na kompostownik należy złożyć nową deklarację. Aby ulga została naliczona od stycznia 2020 r. należy złożyć nowa deklarację do końca lutego. Nowy wzór deklaracji będzie dostępny od połowy stycznia na stronie internetowej www.parzeczew.pl oraz w Urzędzie Gminy w Parzęczewie w pokoju nr 27.

Co zrobić z niesegregowanymi odpadami z grudnia ?

            Właściciele nieruchomości, którzy do tej pory gromadzili  odpady komunalne w sposób zmieszany-  mogą je wystawić w styczniu jako niesegregowane odpady.  W lutym należy wystawić już odpady segregowane.

Odpady segregowane należy wrzucać do worków na odpowiednie frakcje. Na terenie gminy Parzęczew w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej oraz letniskowej obowiązuje workowy system odbioru selektywnych odpadów:

  1. Papier -worek niebieski
  2. Szkło – worek zielony
  3. Plastik – worek żółty
  4. Bioodpady- worek brązowy

Kiedy otrzymam zawiadomienie i co zawiera?

Zawiadomienie o wysokości nowej stawki otrzymają Państwo w połowie stycznia. Zawiadomienie zawiera:

-informację o wysokości miesięcznej opłaty dla danej nieruchomości,

– informacje o obowiązku segregacji odpadów komunalnych,

– nowy numer rachunku indywidualnego do wpłat za śmieci

Zmiana  indywidualnego rachunku do wpłat za śmieci

Od 1 styczna 2020 r. nastąpi zmiana numeru konta bankowego do wpłat. Każdy otrzyma nowy indywidualny numer rachunku do wpłat wraz z zawiadomieniem o zmianie wysokości stawki. Informacje o numerze rachunku można uzyskać również w Urzędzie Gminy w Parzęczewie w pok. nr 27 lub  pok. nr 4.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj. do 15-go dnia miesiąca za poprzedni miesiąc na numer konta bankowego lub w kasie Urzędu Gminy w Parzęczewie (z możliwością zapłaty kartą płatniczą).

Zmiana terminu składania  deklaracji

  1. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana . Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

 

 

 

 

Back to top