Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Bibianów

Parzęczew, dnia 20.09.2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Bibianów

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.), art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Nr XII/112/05 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Bibianów

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Bibianów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 września 2016 r. do 18 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew, ul. Południowa 1 95-045 Parzęczew w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 października 2016 r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie o godz. 9:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Parzęczew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2016 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Parzęczew w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: wojt@parzeczew.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2016 r.

Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Parzęczew.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Bibianów

           

            Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.), art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Nr XII/112/05 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Bibianów

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Bibianów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 września
2016 r. do 18 października 2016
r. w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew, ul. Południowa 1 95-045 Parzęczew w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
17 października 2016 r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie o godz. 9:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Parzęczew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2016 r.

            Jednocześnie zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy
ma prawo składania uwag do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew, w godzinach pracy urzędu. 

Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Parzęczew w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: wojt@parzeczew.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2016 r.

Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Parzęczew.

Back to top