Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sekretarz Jolanta Żłobińska

Jolanta Żłobińska

Jolanta ŻłobińskaJolanta Żłobińska ? absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego ? Wydział Prawa i Administracji ? kierunek administracja publiczna.

Mężatka ? mąż Marek, synowie- Łukasz, Piotr.

Tel. (42) 718-60-47 wew. 105
Fax (42) 718-60-66
e-mail: sekretarz-ugp@parzeczew.pl

 

 

Sekretarz gminy sprawuje w imieniu wójta funkcję kierownika administracyjnego urzędu realizując między innymi zadania:

 1. zapewnia prawidłową obsługę obywateli przez urząd oraz nadzoruje, koordynuje i kontroluje rozpatrywanie skarg i wniosków,
 2. opracowuje zakresy czynności dla  samodzielnych stanowisk pracy i kierowników referatów,
 3. prowadzi nadzór nad organizacją pracy w urzędzie,
 4. współpracuje z radą i koordynuje pracę stanowiska d.s. obsługi rady gminy, jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji,
 5. prowadzi nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych w urzędzie,
 6. wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta nie zastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy,
 7. rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,
 8. dekretuje korespondencję nie zadekretowaną przez wójta,
 9. dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 10. sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników urzędu,
 11. sprawuje kontrolę wewnętrzną w zakresie prawidłowego załatwiania interesantów  oraz przestrzegania przepisów kpa,
 12. dba o wygląd budynku urzędu i jego otoczenia,
 13. planuje koszty utrzymania urzędu i rozlicza się z wydatków przewidzianych  na ten cel w budżecie gminy,
 14. prowadzi sprawy związane z wyborami do Sejmu, Senatu, organów samorządu i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów oraz referendami jako pełnomocnik wójta
 15. prowadzi obsługę administracyjną Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia,
 16. prowadzi sprawy socjalne pracowników urzędu gminy.
 17. prowadzi rejestr zarządzeń wójta,
 18. wykonuje zadania przewidziane w przepisach szczególnych dla sekretarza gminy,
 19. kieruje pracą urzędu w przypadku nieobecności wójta lub zastępcy wójta w ramach udzielonych upoważnień,
 20. podpisuje pisma i decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 21. sprawuje nadzór nad wydawaniem delegacji służbowych pracownikom urzędu oraz nadzór nad kierowaniem pracowników na szkolenia.
Back to top