Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 25 października 2007 roku.

 Uprzejmie zapraszam na XIII Sesję Rady Gminy w Parzęczewie, która odbędzie się w dniu
25 października  2007 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1
 
Porządek dzienny

Otwarcie XIII Sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad  i zatwierdzenie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu  z XII Sesji Rady z dnia  27 września 2007 r.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady  o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu październiku br. oraz informacja  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli w Gminnym Ośrodku Zdrowia przeprowadzonej w dniu 13 września br.
 3. Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski.
 6. Sprawozdanie Komisji Konkursowej z przebiegu i podsumowania konkursu „Czysta zagroda – piękniejsza wieś”.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do wyboru ławników,
  2. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi oraz do Sądu Rejonowego w Zgierzu,
  3. w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Parzęczewie,
  4. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2008,
  5. w sprawie ustalenia opłaty targowej,
  6. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Parzęczew,
  7. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2008 rok,
  8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmujący obszar położony we wsiach Chociszew, Mariampol, Pustkowa Góra, Tkaczewska Góra, Radzibórz, Nowomłyny,
  9. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2007 r.
  10. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2007 r. (Dotyczy przeniesień pomiędzy dochodami a przychodami budżetu  gminy)
  11. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2007 r. (Limity)
  12. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007 r. (Przeniesienia  w kwocie 95.600 zł)
  13. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007 r. ( Zwiększenie budżetu o kwotę 6.392 zł.)
  14. w sprawie przyjęcia zmian w uchwale Nr XLVII/548/06 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie utworzenia związku Międzygminnego „Bzura” i przyjęcia  statutu,
 9. Wolne wnioski i sprawy różne.
 10. Zamknięcie XIII Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady 

    Władysław Krawczyk 

Back to top