Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 26 kwietnia 2007 roku.

Uprzejmie zapraszam na VIII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu
26 kwietnia 2007 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1
  

Porządek dzienny

Otwarcie VIII Sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad  i zatwierdzenie porządku obrad. 

1.

 

 Przyjęcie protokołu  z VII Sesji Rady z dnia 29.03.2007 r.
2.

 

Informacja Przewodniczącego Rady o pracy komisji stałych i działaniach  w okresie od ostatniej sesji, oraz informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w m-cu marcu i kwietniu br.
3.

 

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
4.

 

Interpelacje i zapytania radnych.
5.

 

Wolne wnioski.
6.

 

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2006r.
1/ Wystąpienie Wójta Gminy,
2/ Przedstawienie Uchwały Nr 1/07 Komisji Rewizyjnej,
3/ Przedstawienie opinii RIO do sprawozdania i do wniosku Komisji Rewizyjnej,
4/ Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi
    Gminy Parzęczew.
7.

 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:
 

 

1/

 

w sprawie uchwalenia Ramowego Programu Działania Rady Gminy na lata
2007 – 2010.
 

 

2/

 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Parzęczew.
 

 

3/

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do negocjacji w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Zgierz celem wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Orła dla Gminy Parzęczew i Gminy Zgierz.
 

 

4/

 

– o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia za inkaso,
 

 

5/

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007 r.
(Uchwała zwiększa budżet o kwotę 8.996 zł.)
 

 

6/

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007 r.
(Uchwała dokonuje przeniesień wydatków w kwocie 14.807 zł)
 

 

7/

 

w sprawie dokonania podziału rezerwy ogólnej na 2007 r.
(Dotyczy kwoty 1.220 zł)
 

 

8/

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na rok 2007.
 

 

9/

 

w sprawie zmiany uchwały o wynagrodzeniu Wójta Gminy.
8.

 

Wolne wnioski i sprawy różne.
9.

 

Zamknięcie VIII Sesji Rady Gminy.
 

Przewodniczący Rady

Władysław Krawczyk 

 

Back to top