Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 28 czerwca 2007 roku.

Uprzejmie zapraszam na X Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu
28 czerwca 2007 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Otwarcie X Sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady z dnia 31 maja 2007 r.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu czerwcu.
 3. Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego w gminie Parzęczew.
 5. Informacja z bieżącej działalności Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” .
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:
  1. / w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy,
  2. / w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  3. / o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia za inkaso,
  4. / w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Agroinkubator Przedsiębiorczości w Parzęczewie,
  5. / w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie
  6. / w sprawie przyjęcia zmian w uchwale Nr XLVII/548/06 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia związku Międzygminnego „Bzura” i przyjęcia jego statutu,
  7. / w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2007 r.(uchwała zwiększa budżet o kwotę 16.882 zł)
  8. / w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej,
  9. / w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Parzęczew pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  10. / w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2007 r.,
  11. / w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  12. / w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2007 r.(uchwała zwiększa się budżet gminy o kwotę 769.458 zł.)
  13. / w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na rok 2007,
  14. / w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2007 r.(uchwała zwiększa się budżet gminy o kwotę 140.000 zł)
  15. / w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2007 r.(uchwała dokonuje przeniesień wydatków w budżecie w kwocie 735.000 zł)
 9. Wolne wnioski i sprawy różne.
 10. Zamknięcie X Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
Władysław Krawczyk

Back to top