Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Projekt pn. ?Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ przyjęta

W dniu 22.07.2014 r. Komitet Sterując Projektem Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przyjęły Strategię Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.

Strategia została opracowana przez zespół naukowców na podstawie diagnozy strategicznej oraz dwóch etapów konsultacji społecznych z mieszkańcami, w porozumieniu z władzami jednostek samorządu terytorialnego z powiatu brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego oraz Miasta Łódź. Strategia pełni funkcję ogólnej Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz operacyjnej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będącej podstawą pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej.

Z tego względu została przekazana w celu uzgodnień z Instytucją Zarządzającą RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Urząd Marszałkowski) oraz do opinii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Część I: Diagnoza strategiczna (.pdf)

Część II: Strategia Rozwoju (.pdf)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu strategii rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego(.doc)

Projekt  ?Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” realizowany jest od 01.05.2013 do 31.03.2015.

Liderem Projektu jest Miasto Łódź. W projekcie bierze udział 21 partnerów reprezentujących gminy i powiaty Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, a także Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Realizacja Projektu poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerami Projektu oraz opracowanie dokumentu pn. ?Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+” pozwoli efektywniej wydatkować środki unijne w przyszłym okresie programowania 2014-2020. Dokument określi przyszłe trendy rozwojowe Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wpływając na zwiększenie konkurencyjności i potencjału gospodarczego jednostek biorących udział w projekcie.

W ramach realizacji Projektu zostanie opracowana szczegółowa diagnoza wyzwań ŁOM oraz wynikająca z niej strategia rozwoju wraz planem najważniejszych działań służących jego rozwojowi. Wypracowana strategia umożliwi identyfikację wspólnych celów i pełne wykorzystanie wzajemnych oddziaływań, w tym między obszarami miejskimi i wiejskimi, wzmacniając konkurencyjność ŁOM. Dla wybranych projektów zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Współpraca przy realizacji projektu pozwoli na pełniejsze przygotowanie się do przyszłego okresu programowania Unii Europejskiej poprzez stworzenie podstaw merytorycznych dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Budżet Projektu:

Całkowita wartość Projektu dla partnerstwa wynosi: 3 000 000 PLN, wartość dofinansowania: 2 700 000 PLN. Wartość Projektu dla Miasta Łodzi wynosi: 1 082 608,36 PLN, wartość dofinansowania 974 347,52 PLN. Za realizację projektu ze strony Miasta Łodzi odpowiedzialne jest Biuro Funduszy Europejskich oraz Biuro Strategii Miasta.

Za realizację Projektu w Urzędzie Miasta Łodzi odpowiadają:

Biuro Funduszy Europejskich w Departamencie Architektury i Rozwoju
oraz
Biuro Strategii Miasta w Departamencie Prezydenta,
ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

Back to top