Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – „Noc Perseid”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.), publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Dolina Skrzatów z Chociszewa, na realizację zadania publicznego pt.

„Noc Perseid”

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

Back to top