Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zaopatrzenie w wodę Gminy Parzęczew

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków obowiązująca od dnia 14.01.2002 r. (Dz.U.Nr 72/2001, poz. 747) określa, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy i reguluje relacje pomiędzy przedsiębiorstwem (usługodawcą), a odbiorcą (usługobiorcą). Gmina Parzęczew powierzyła Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla mieszkańców całej gminy oraz wprowadziła w życie regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Nr IX/75/03 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 24 kwietnia 2003r.). Teren gminy prawie całkowicie jest zwodociągowany. Pozostały jedynie nieliczne niezwodociągowane enklawy o mało zwartej zabudowie lub pojedyncze gospodarstwa. Rada Gminy uchwaliła wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zgodnie z uchwalonym regulaminem, który określa warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług, sposób rozliczania w oparciu o stawki opłat ustalone w taryfach, przedsiębiorstwo świadczy usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Obowiązkiem przedsiębiorstwa komunalnego jest realizowanie ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowani, o odpowiedniej jakości i ilości. W przypadku spełnienia wymagań określonych w regulaminie oraz istnienia technicznych możliwości świadczenia usług, przedsiębiorstwo nie może odmówić przyłączenia do sieci kolejnych nieruchomości. Przedsiębiorstwo pokrywa koszt utrzymania wodomierza głównego ( między innymi na ten cel pobierana będzie opłata abonamentowa, licznikowa w wysokości określonej w taryfie), natomiast realizację budowy przyłącza i pomieszczenia do lokalizacji wodomierza głównego oraz zainstalowania urządzeń pomiarowych zapewnia na własny koszt odbiorca usług.
Na mocy wyżej cytowanej Ustawy, istniejące przyłącza winny być dostosowane do obowiązujących norm i zasad do 30 czerwca 2004 r.

Zbigniew Winiarski – Dyrektor ZGK

Back to top