Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 z dnia 25.01.2018r.

Zapytanie ofertowe

Informuję, że Gmina Parzęczew wszczęła postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego na świadczeniu usługi polegającej na przeprowadzenie sześciu szkoleń warsztatowych dla nauczycieli szkół funkcjonujących na terenie gminy Parzęczew, na potrzeby realizacji projektu pt. „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”, zadanie 9. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 z dnia 25.01.2018 r.

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie o braku powiązań

Back to top