Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. na mocy znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wszedł w życie obowiązek zgłaszania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( CEEB) źródeł ogrzewania budynków oraz stosowanych do ogrzewania paliw. 

Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 1. Kogo dotyczy deklaracja?
  Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych (posiadających źródło ciepła o mocy do 1 MW), w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych, domków letniskowych, handlowo-usługowych. W deklaracji właściciel nieruchomości powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania.
 2. Termin złożenia deklaracji:
 • dla budynków istniejących wyznaczono termin do 12 miesięcy – licząc od dnia 1 lipca 2021r., czyli do końca czerwca 2022 r.
 • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od pierwszego uruchomienia.
 1. Jak można będzie złożyć deklaracje do CEEB?
  Deklaracje będzie można składać:
 • w formie elektronicznej, na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu;
 • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Parzęczewie w pok. nr 20.

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne      

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Forma i zakres deklaracji
Zgodnie z art. 27g ust. 3 ww. ustawy deklaracja zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c;
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.
Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Szczegółowe informacje na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajdują się na stronie internetowej GUNB:

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 554)
 • ustawa z dnia 28 października 2020 o zmianie ustawy wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 2127).
Back to top