Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zmiany stawek za wywóz odpadów komunalnych

Przedmiotem listopadowej sesji Rady Gminy był szereg uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami. Wprowadzono nowe stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, które obowiązywać będą od stycznia 2020 r. Zarówno w zabudowie jednorodzinnej jaki i wielolokalowej mieszkańcy zapłacą od 1 stycznia przyszłego roku 33,86 zł miesięcznie od osoby. W przypadku nie wypełniania obowiązku segregacji przez właściciela nieruchomości nałożona będzie w drodze decyzji opłata podwyższona, która wyniesie dwukrotność stawki podstawowej , czyli 67,72 zł miesięcznie od osoby. Dla osób, które w obrębie swojej nieruchomości posiadają kompostownik i kompostują w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne, obowiązywać będzie ulga w wysokości 2,86/os. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 . ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani będą do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych wyłącznie w sposób selektywny, w związku z powyższym segregowanie odpadów komunalnych jest obowiązkowe.

Zgodnie z przyjętą w czwartek uchwałą nie zmieni się sposób naliczania opłat za odbiór odpadów. Będą one nadal naliczane od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe obowiązywać będzie stawka ryczałtowa w wysokości 169,30 zł/rok, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki nałożona będzie w drodze decyzji opłata podwyższona w wysokości 338,60 zł/rok.

Wzrost stawek spowodowany jest przede wszystkim podniesieniem rządowej opłaty środowiskowej, a także wzrostem cen energii, wynagrodzeń dla pracowników firmy odbierającej odpady oraz zwiększoną ilością wytwarzanych odpadów. Gmina przeprowadziła już trzy przetargi na wywóz odpadów komunalnych. Za każdym razem wpływała tylko jedna oferta i niestety za każdym razem cena w niej przedstawiona była wyższa.

Aktualnie ogłoszony jest czwarty przetarg, na 6 miesięcy. Najważniejszą zmianą jest rozliczenie wagowe, czyli za każdą tonę odbieranych odpadów. Jeżeli okaże się, że odbieranych odpadów jest mniej niż założono w przetargu, to opłata w II półroczu może być niższa.

 

Back to top