Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników prowadzących dodatkowo działalność gospodarczą

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi uprzejmie informuje, że od 24.08.2005r. w systemie ubezpieczenia społecznego rolników obowiązywały będą nowe przepisy dotyczące rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które wprowadza ustawa z dnia 1 lipca 2005r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana 9 sierpnia br. – Dz. U. Nr 150, poz. 1248.

Najważniejszą zmianą jest to, że dla możliwości podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników nie ma znaczenia forma opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej równocześnie z działalnością rolniczą. W związku z dokonaną w maju ubiegłego roku zmianą przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w ubezpieczeniu tym mogli pozostać tylko ci rolnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym. KRUS wyłączyła z ubezpieczenia dużą liczbę rolników, którzy prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Obecna zmiana przepisów umożliwia powrót tych osób do ubezpieczenia. Warunkiem jego przywrócenia jest, aby należny podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2004r. nie przekraczał kwoty 2528zł.
Przywrócenia do ubezpieczenia rolniczego KRUS nie może dokonać z urzędu. Zgodnie z cytowaną ustawą każda osoba, która w 2004 lub 2005 roku wyłączona została z ubezpieczenia ze względu na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, a która jest zainteresowana powrotem do ubezpieczenia rolniczego, musi wystąpić do KRUS z wnioskiem o jego przywrócenie. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2005r. Objęcie ubezpieczeniem nastąpi z pierwszym dniem kwartału następującego po kwartale, w którym złożony zostanie wniosek. Zatem w sytuacji, gdy osoba zaiteresowana złoży wniosek o przywrócenie ubezpieczenia do końca września br. – KRUS obejmie ją ubezpieczeniem od 1 października br. Jeżeli wniosek złożony zostanie w okresie od października do grudnia br. – ubezpieczenie przywrócone zostanie od 1 stycznia 2006r. Wskazane jest aby wraz z wnioskiem w/w osoby przedkładały w KRUS zaświadczenia z urzędów skarbowych o kwocie należnego za 2004r. podatku dochodowego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Ubezpieczenie w KRUS mogą również wybrać rolnicy, którzy rozpoczną prowadzenie pozarolniczej działalności – bez względu na formę jej opodatkowania, a którzy prowadząc działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni ponad 1 ha przeliczeniowy lub dział specjalny produkcji rolnej podlegają z tego tytułu ustawowo ubezpieczeniu społecznemu rolników przez co najmniej 3 lata oraz spełnią następujące warunki:

  • w terminie 14 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej złożą w KRUS oświadczenie o chęci kontynuowaniu tego ubezpieczenia społecznego rolników,
  • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2528zł.

Każdy ubezpieczony w KRUS, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, zobowiązany jest w terminie do 31 maja każdego roku, złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego o kwocie należnego za poprzedni rok podatku dochodowego. Aby pozostać w ubezpieczeniu rolniczym w roku 2006 należny podatek za 2005 rok nie może przekroczyć kwoty 2604zł.
Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez osoby współpracujące przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej są takie same jak w przypadku osób prowadzących tą działalność.
Dokonana obecnie zmiana ustawy sprawiła, że nie mają prawa do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników osoby, prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu (np.: lekarze, pielęgniarki, tłumacze, lekarze weterynarii itp.) oraz wspólnicy spółek prawa handlowego.
Więcej informacji uzyskać można w:

 

  • Oddziale Regionalnym w Łodzi, ul. Żeligowskiego 32/34 tel. 636-69-30
  • Placówce Terenowej w Zgierzu, ul. Długa 21a tel. 716-49-83, a od września br. również w punktach informacyjnych KRUS funkcjonujących w urzędach gmin lub w każdej innej placówce KRUS na terenie kraju.

 

Back to top