Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Absolutorium dla Wójta Gminy

Podczas XXXV Sesji Rady Gminy w Parzęczewie Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Ryszardowi Nowakowskiemu.

Radni zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Parzęczew za rok 2020. W dalszej kolejności, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Wójt podziękował za prawidłowe realizowanie budżetu Skarbnik Gminy Anecie Cybulskiej oraz Referatowi Finansów. Podziękował również za współpracę Radzie Gminy, sołtysom, stowarzyszeniom, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Gminy.

Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości ponad 2 mln złotych. Dochody wykonane zostały na poziomie 29 544 559,07 zł, natomiast wydatki wyniosły 27 371 616,92 zł. Celowo ograniczono wydatki, aby zabezpieczyć środki finansowe potrzebne na wkład własny w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej przewidzianych do realizacji w bieżącym roku oraz w latach następnych.

Podczas wczorajszego posiedzenia Wójt omówił raport o stanie Gminy Parzęczew za 2020 rok, który wcześniej w całości został przedstawiony radnym. Raport dotyczy podsumowania działalności wójta w poprzednim roku, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, czy też uchwał Rady Gminy. Wójt omówił ryzyka związane z niekorzystnymi zmianami przepisów, które powodują znaczące zmniejszanie dochodów gmin i realne zagrożenie dla realizowanych zadań.

Gmina stoi przed dużym wyzwaniem zrealizowania inwestycji wartych ok. 20 mln złotych, jednak potrzebuje ok. 7 mln na wkład własny.

W IV kwartale 2019 roku wprowadzono niekorzystne zmiany w dochodach gmin z tytułu udziałów w PIT. 38% podatku PIT to dochody gminy. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych osób do 26 roku życia, obniżenie stawki podatku PIT z 18 do 17 % oraz wprowadzenie ulg w ramach  programów Mój Prąd i Czyste Powietrze zmniejszyły dochody gminy o ok. 800 tys. złotych rocznie.

Dalsze uszczuplanie dochodów gminy może skutkować rezygnacją z przyznanych dotacji i zaniechaniem realizacji zaplanowanych inwestycji. Aby nie doszło do takiej sytuacji gmina zamierza zwiększyć dochody przeznaczając na sprzedaż kolejne grunty pod zabudowę mieszkaniową.

Back to top