Tag: Gospodarka odpadami komunalnymi

Informujemy, że 6 września 2019 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U  z 2018 r. poz.1454 ze zm).

Zwracamy uwagę, że zgodnie ze zmienionym art. 5 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zmiany zasad składania deklaracji od 06.09.2019 r.

W związku ze zmianą przepisów informujemy o zmianach w przypadku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ust.1 ww ustawy).
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (6m ust.2 ww ustawy).
3. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia (art. 6m ust. 4 ww ustawy).

Wszystkie zmiany zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2019r. poz. 1579 (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw).

___________________________________________

Wójt Gminy Parzęczew informuje, iż od dnia 1 lutego 2019 r. nastąpi zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ceny będą wynosiły odpowiednio:
– 13 zł za jednego mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w przypadku gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny,
– 15 zł za jednego mieszkańca w zabudowie wielolokalowej w przypadku gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny,
– 18zł za jednego mieszkańca zarówno w zabudowie jednorodzinnej zagrodowej jak i w wielolokalowej w przypadku gdy odpady zbierane będą w sposób niesegregowany (zmieszany).

Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa
Sposób selektywny: 13 zł/osobę
Sposób mieszany: 18 zł/osobę

Zabudowa wielolokalowa
Sposób selektywny: 15zł/osobę
Sposób mieszany: 18zł/osobę

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki ze względu na sposób gromadzenia odpadów.

Dla interesanta – Gospodarka odpadami komunalnymi

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PARZĘCZEW

Wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów z terenu nieruchomości (DOC)
Wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów z terenu nieruchomości (PDF)

Program PDF-XChange Viewer (wersja przenośna, nie wymaga instalacji na komputerze)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – FORMAT ELEKTRONICZNY

W celu przesłania deklaracji w formacie elektronicznym, należy zapisać na dysk komputera plik w formacie aktywnego formularza PDF oraz pobrać i rozpakować program PDF-XChange Viewer. Następnie w programie PDF-XChange Viewer otwieramy pobrany wcześniej plik PDF, wypełniamy go i zapisujemy.Korzystając z usługi – Pismo ogólne do urzędu, należy przesłać wniosek przez ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Parzęczew, załączając do wniosku wypełniony i zapisany formularz PDF.

Back to top