Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

?Aktywizacja zawodowa i społeczna nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Parzęczew”

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie informuje, iż Realizacja Projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Parzęczew”- projektu systemowego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dobiega końca.

Udział w projekcie ukończyło 14 osób. Osoby te objęte były kompleksowym wsparciem. Uczestnicy naszego projektu ukończyli warsztaty z treningu kompetencji społecznych, a także z zakresu doradztwa zawodowego. Efektem uczestnictwa w projekcie było ukończenie kursu zawodowego i zdobycie kwalifikacji w  zawodzie -opiekun osób starszych .

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie zwiększy szanse uczestników na poruszanie się na lokalnym rynku pracy, a podejmowane działania z wykorzystaniem własnych, nabytych uprawnień  zaowocują usamodzielnieniem tych osób i ich rodzin.

Ogłoszenie dystrybuowane nieodpłatnie.

             
Instytucja Pośrednicząca 2
stopnia                                     

Back to top