Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Dodatek węglowy – najważniejsze informacje, wzór wniosku

W dniu 12.08.2022 r. weszła w życie ustawa, zakładająca wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym.

Informujemy, że na terenie Gminy Parzęczew obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Urząd Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1.  

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą przyjmowane od 17 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy ma przysługiwać gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

WNIOSEK

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej Gminy Parzęczew oraz Urzędzie Gminy w Parzęczewie.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • pocztą e-mail na adres: sekretariat_ug@parzeczew.pl (wniosek złożony elektronicznie musi być podpisany podpisem kwalifikowalnym lub potwierdzony profilem zaufanym)
  • papierowo w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, w godzinach
  • pocztą na adres: Urząd Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość), i jego gospodarstwa domowego. Jak podkreślono, weryfikacja tych danych przez gminę jest konieczna, w szczególności z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców.

We wniosku trzeba będzie też wskazać miejsce zamieszkania, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. We wniosku trzeba będzie też zawrzeć informację o źródle ogrzewania na paliwo stałe.

Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r. Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

Do pobrania aktualnie obowiązujący wzór wniosku: Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (wzór po zmianach)

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem 42 718 60 95, wew.110

 

 

Back to top