Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o limitach odpadów

Urząd Gminy w Parzęczewie przypomina mieszkańcom, iż zgodnie z §5, uchwały nr XXXII/250/13 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Parzęczew w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są odpady komunalne w ilości:

  • w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej ? do 13 pojemników 110 l lub 12 pojemników 120 l na 1 osobę rocznie,

  • w zabudowie wielolokalowej ? do 1800 l na 1 osobę rocznie.

Odpady zebrane selektywnie tj. papier, tworzywa sztuczne, szkło, popiół w okresie od 1 października do 30 kwietnia, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory odbierane są od mieszkańców w każdej ilości w następujący sposób:

  • papier, tworzywa sztuczne i szkło ? z pojemników do selektywnej zbiórki ustawionych w miejscach publicznych,

  • popiół ? raz w miesiącu z pojemników bezpośrednio z nieruchomości,

  • meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory ? za pośrednictwem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w Parzęczewie ul. Św. Rocha 8,

  • przeterminowane leki i chemikalia ? z pojemników zlokalizowanych w aptekach oraz Ośrodkach Zdrowia na terenie Gminy Parzęczew,

  • zużyte baterie ? z pojemników zlokalizowanych w placówkach szkolnych na terenie Gminy Parzęczew oraz w Urzędzie Gminy.

W ramach uiszczonej opłaty od właścicieli odbierane są również za pośrednictwem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 30 kg rocznie na osobę.

Back to top