Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZGIERZU DLA POSIADACZY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH DOKONUJĄCYCH ICH UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny (Dz. U. Nr 207 poz. 1370 z 2010r.), na terenie gospodarstwa dopuszcza się ubój zwierząt, które były w nim utrzymywane lub zwierząt wyhodowanych w innym gospodarstwie w celu pozyskania mięsa przeznaczonego na użytek własny. Ubój taki jest obwarowany następującymi wymogami:

1. W swoim gospodarstwie można ubić drób, zajęczaki oraz świnie, owce, kozy i cielęta (cielęta do 6 miesiąca życia).

2. Ubojowi można poddać tylko zwierzęta zdrowe, nie podlegające ograniczeniom wynikającym ze zwalczania chorób zakaźnych, po upływie okresów karencji po stosowaniu środków leczniczych, a także przy zachowaniu przepisów dotyczących humanitarnego uboju oraz przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

3. Uboju może dokonać osoba przyuczona do wykonywania uboju zwierząt po pozbawieniu

zwierzęcia świadomości. Uboju nie wolno wykonywać w obecności dzieci.

4. Zamierzony ubój musi być zgłoszony do biura Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Zgierzu na 24 godziny przed jego dokonaniem. Nie dotyczy to uboju drobiu
i zajęczaków.
5. Ubój świń może być zgłaszany telefonicznie, natomiast ubój owiec, kóz i cieląt obowiązkowo na piśmie wg. załączonego wzoru (Załącznik nr 1).

6. Poddanie tusz zwierząt pełnemu badaniu poubojowemu nie jest obowiązkowe i może zostać przeprowadzone przez urzędowego lekarza weterynarii na wniosek posiadacza mięsa. Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa przeznaczonego
na użytek własny zawiera Załącznik nr 3.

7. Przy uboju świń i nutrii obowiązuje jednak bezwzględny nakaz badania w kierunku włośni. W przypadku rezygnacji z badania poubojowego próbki do badania na obecność włośni pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii właściciel mięsa.

Sposób pobrania próbek mięsa i dostarczenia ich do urzędowego lekarza weterynarii określono w Załączniku nr 2

8. Przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 m-ca życia obowiązuje nakaz zagospodarowania
na własny koszt ubocznych produktów (odpadów) szczególnego ryzyka (SRM) poprzez przekazanie ich do uprawnionego zakładu utylizacyjnego za pokwitowaniem odbioru.

Odpadami szczególnego ryzyka (SRM) są:

– z cieląt : jelita od dwunastnicy do odbytu oraz krezka i migdałki,
z owiec i kóz do 12 m-ca : jelito biodrowe (cienkie) i śledziona,

z owiec i kóz powyżej 12 m-ca : rdzeń kręgowy, czaszka łącznie z mózgiem

i gałkami ocznymi, migdałki, jelito biodrowe (cienkie) i śledziona.

Informuje się również, że owce w wieku ponad 18 miesięcy podlegają obowiązkowemu badaniu laboratoryjnemu w kierunku pasażowalnych encefalopatii (TSE). Badanie to wykonywane jest na koszt budżetu Państwa. Próbkę mózgu pobiera lekarz weterynarii. Bliższe informacje udzielane są podczas zgłoszenia uboju do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Obowiązek tego badania wynika z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 999/2001 z dnia 22.05.2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii.(Dz.Urz.WE L 147 z 31.5.2001. str.1 z późń. Zm.Dz.Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 3.t.32, str289, z późń. zm.)

9. Podmiot prowadzący gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw prowadzi ewidencję przeprowadzonych przez niego ubojów oraz przechowuje ją przez okres trzech lat od daty dokonania uboju danego zwierzęcia. Ewidencja ta składa się z kolejno ponumerowanych stron zawierających:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddanych ubojowi;

2) adres gospodarstwa, z którego pochodziły zwierzęta, jeśli jest inny niż adres posiadacza zwierzęcia;

3) liczbę zwierząt poddanych ubojowi;

4) numer identyfikacyjny zwierząt poddanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia;

5) datę uboju;

6) imię i nazwisko, adres oraz podpis osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju;

7) podpis posiadacza zwierzęcia.

10. Posiadacz zwierzęcia ma również obowiązek zgłoszenia faktu dokonania uboju na potrzeby własne w ARiMR w ciągu 30 dni w przypadku świń i 7 dni w przypadku owiec, kóz i cieląt po jego dokonaniu.

11. Mięso pozyskane na potrzeby własne nie może być wprowadzone do obrotu

(nie może być odsprzedane), może służyć do spożycia i przerobienia na potrzeby własne.

12. Do niniejszego pisma dołącza się następujące załączniki:

– Załącznik nr 1 stanowiący wzór pisemnego powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

– Załącznik nr 2 zawierający opis sposobu pobierania próbek do badania na włośnie oraz zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii.

– Załącznik nr 3 zawierający wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu do badania mięsa pozyskiwanego na użytek własny.

 

Back to top