Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Konkurs „Usługi społeczne i zdrowotne ZIT”

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 16 listopada 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – Poddziałanie IX.2.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie w ramach konkursu można otrzymać na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Chodzi przede wszystkim o pomoc, która zaspokoi rosnące potrzeby wynikające z niepełnosprawności i niesamodzielności osób starszych i niepełnosprawnych.

Informacja o ogłoszonym konkursie ZIT – usługi zdr

Back to top