Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Parzęczew zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+. Spotkanie odbędzie się 27 czerwca br. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie. Jego celem jest włączenie mieszkańców gminy Parzęczew w proces aktualizacji Programu Rewitalizacji, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji. Na spotkanie zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych działających na jej terenie.
Konsultacje zostaną również przeprowadzone poprzez zbieranie uwag w formie papierowej i elektronicznej w terminie od 24.06.2019 r. do 10.07.2019 r.
Uwagi i propozycje do projektu Programu Rewitalizacji, zamieszczone na formularzu konsultacyjnym, można składać:
– listownie, na adres: Urząd Gminy w Parzęczewie ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew,
– pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@parzeczew.pl,
– osobiście, w godzinach pracy Urzędu, w Referacie Funduszy Europejskich, pok. nr 3.
Dokument wraz z formularzem konsultacyjnym umieszczony jest na stronie internetowej Gminy Parzęczew (www.parzeczew.pl), a także dostępny w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew (Referat Funduszy Europejskich, pok. nr 3).

Program Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ czerwiec 2019

Ogłoszenie

Formularz uwag

Raport z konsultacji PR 2019

Back to top