Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

„Lepszym być!”

logo_ue_pokl

logo_ue_pokl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Człowiek – najlepsza inwestycja

Wraz z końcem czerwca zakończyły się zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu systemowego ?Lepszym być!?. Projekt, zakładając indywidualizację procesu nauczania i wychowania, skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Parzęczew.
Przez cały rok szkolny, przeprowadzono następująca ilość zajęć dodatkowych:
– 270h zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
– 240h zajęć logopedycznych,
– 330 zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
– 60h zajęć wyrównawczych z matematyki oraz
– 30h zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematyczno – przyrodniczo.
Zajęcia przyczyniły się m.in. do:
– poprawy zdolności czytania i pisania u 43 uczniów,
– usprawnienia mowy u 32 uczniów,
– poprawy postawy ciała u 55 uczniów,
– rozwinięcia zainteresowań matematyczno ? przyrodniczych u 8 uczniów oraz
– poprawy zdolności matematycznych u 8 uczniów.
Projekt wpłynął również na zminimalizowanie trudności w uczeniu się najmłodszych uczniów, a co za tym idzie pokonanie barier w dostępie do edukacji. Ponadto, wszyscy uczniowie klas I-III zostali objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach której zorganizowano warsztaty dotyczące relacji międzyludzkich. Warsztaty przekazywały m.in. wiedzę nt. równości płci, stereotypów, unikania przemocy oraz uczyły postaw wzajemnego szacunku.
W ramach projektu doposażono także bazę dydaktyczną szkół. Zakupiono m.in. komputery, oprogramowania do nauki czytania i pisania oraz logopedii, książki, gry, układanki edukacyjne, zestawy ćwiczeń, liczydła, klocki matematyczne, karty pracy, mikroskopy, puzzle oraz sprzęt do gimnastyki korekcyjnej. Wartość zakupionych pomocy to 25 794,00zł.
Wiedza prowadzących zajęcia, zaangażowanie wychowawców klas I-III oraz Dyrekcji szkół, a także chęć i sumienność nauki wśród dzieci przełożyły się na doskonałe rezultaty projektu oraz jego powodzenie.
Projekt realizowano we współpracy z Gminą Parzęczew, która zapewniła m.in. promocję projektu, zorganizowanie badań ortopedycznych oraz bieżącą koordynację merytoryczną i finansową. Wartość projektu to: 81 594,00 zł.

Lepszym być!

plakat_lepszym_by

plakat_lepszym_by

Wraz z początkiem września rozpocznie się realizacja projektu ?Lepszym być!? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Beneficjentem projektu jest Gmina Parzęczew. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Chociszewie oraz w Szkole Filialnej w Parzęczewie.

W ramach wniosku zorganizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III z czytania i pisania, zajęcia logopedyczne, zajęcia dla uczniów mających trudności w zdobywaniu wiedzy matematycznej, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno -przyrodnicze. Kolejnym zadaniem w projekcie będzie doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

Zajęcia w projekcie realizowane będą od 03.09.2012 r. do 21.06.2013 r. Wartość projektu wynosi 81 594,00 zł., z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 69 354,90 zł., a dotacja celowa z budżetu krajowego 12 239,10 zł.

Back to top