Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Moja druga połowa. Konkurs walentynkowy.

Tytuł i temat konkursu: Moja druga połowa. Konkurs walentynkowy.

1. Organizatorem konkursu jest Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie

2. Konkurs jest otwarty dla mieszkańców gminy Parzęczew

3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.
4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy dostarczać osobiście lub nadsyłać na adres:

Forum Inicjatyw Twórczych
95-045 Parzęczew
ul. Ozorkowska 3

6. Prace mogą mieć dowolny format druku.

7. Fotografie, na których będą się znajdować jekiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

8. Do zdjęć obowiązkowo należy dołączyć: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu. Dodatkowo do zdjęć można dołączyć: komentarz do zdjęcia, imiona portretowanych osób lub nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia.

9. Przesłane prace nie będą zwracane.

10. Zdjęcia należy nadsyłać do 10.02. 2009 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.02.2009 r.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach promocji konkursu.

15. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.

16. Nagrody muszą być odebrane w dniu ogłoszenia wyników konkursu, osobiście bądz przez przedstawiciela, za okazaniem dowotu tożsamości laureata.

17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.

Back to top