Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nabór kandydatów do projektu „Nowy Start na Rynku Pracy”

Nabór kandydatów do projektu Nowy Start na Rynku Pracy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  Oddział w Łodzi prowadzi rekrutację kandydatów do projektu ?NOWY START NA RYNKU PRACY? realizowanego w ramach RPO WŁ 2014-2020, Oś priorytetowa: VIII: Zatrudnienie, Poddziałanie VIII.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29. roku życia.

Nabór kandydatów do projektu Nowy Start na Rynku Pracy

NAZWA PROJEKTU: NOWY START NA RYNKU PRACY
Projekt realizowany w ramach RPO WŁ 2014-2020, 
Oś priorytetowa: VIII: Zatrudnienie, Poddziałanie VIII.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29. roku życia
GRUPA DOCELOWA:
Projekt skierowany jest do osób:
?    w wieku powyżej 29 roku życia,
?   o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe branżowe, ogólnokształcące, średnie zawodowe) 
?  zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego na obszarach wiejskich, tzn. w obszarze, gdzie ponad 50% mieszkańców pochodzi ze środowiska wiejskiego,
?   pozostających bez pracy i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a mianowicie osoby:
o    w wieku 50+, 
o    z niepełnosprawnościami, 
o    długotrwale bezrobotne, 
o    bierne zawodowo,
o  z powiatów gdzie stopa bezrobocia jest większa od średniej stopy bezrobocia w województwie łódzkim, która na koniec roku 2016 wynosiła 8,5%.  
CEL GŁÓWNY
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie kwalifikacji zawodowych 36 osób (w tym 27 kobiet i 9 mężczyzn) kwalifikujących się do ww. grupy docelowej.
ZAKRES WSPARCIA
W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z:
?    indywidualnego doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego,
?    warsztatów w zakresie aktywnego poszukiwania pracy,
?    warsztatów doskonalących kompetencje cyfrowe,
?    szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe lub pozwalających na ich nabycie,
?   6-miesięcznych staży zawodowych, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami staż pracy może być wydłużony do 8 miesięcy,
?    usług pośrednictwa pracy, ułatwiających kontakty z potencjalnymi pracodawcami oraz zatrudnienie.
BENEFICJENT/REALIZATOR PROJEKTU: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź, ul. Wólczańska 51.
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 1.01.2017 ? 31.03.2018.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
?    strona projektu: www.nowystart.pte.lodz.pl
?    Biuro Projektu: tel.: 42 632 44 20

Back to top