Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Najistotniejszym tematem czwartkowych obrad Rady Gminy Parzęczew był nowy system gospodarowania odpadam komunalnymi. Radni podjęli uchwały wyznaczające nam zasady, którymi będziemy się kierować od lipca 2013 r. Najważniejszym dokumentem określającym obowiązki zarówno gminy jak i mieszkańca jest regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Parzęczew. Określa on szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, ? w jaki sposób pozbywamy się odpadów komunalnych, jakie odpady segregujemy oraz w jaki sposób odbierane są odpady segregowane i zmieszane. 
Odbieranie odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez podmiot uprawniony, z którym gmina Parzęczew zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w uchwale. Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Termin uiszczenia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 sierpnia 2013 r.
Rada Gminy w Parzęczewie uchwaliła następujące stawki za wywóz odpadów komunalnych:

Rodzaj nieruchomości

Odpady zmieszane

Odpady zbierane w sposób selektywny

Zabudowa jednorodzinna
i zagrodowa

12 zł/miesiąc

7 zł/miesiąc

Zabudowa wielolokalowa

12 zł/miesiąc

9 zł/miesiąc

Selektywna zbiórka odpadów odbywać się będzie w następujący sposób:

 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej zbierający odpady w sposób selektywny przekazują je do odbioru w następujący sposób:
  • Odpady: papier, tworzywa sztuczne, i szkło do zbiorczych pojemników zlokalizowanych w miejscach publicznych na terenie gminy,
  • Odpady komunalne zmieszane do osobnego pojemnika, przeznaczonego do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych,
  •  Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone do kompostownika,
  •  Popiół do pojemnika metalowego.
 2.  Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielolokalowe (bloki) zbierający odpady w sposób selektywny przekazują je do odbioru w następujący sposób:
  •  Odpady: papier, tworzywa sztuczne, i szkło do osobnych pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów selektywnie zbieranych,
  •  Odpady komunalne zmieszane do osobnego pojemnika, przeznaczonego do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych,
  •  Popiół do pojemnika metalowego.
 3.  Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierający odpady w sposób selektywny przekazują je do odbioru w następujący sposób:
  •  Odpady: papier, tworzywa sztuczne, i szkło do osobnych pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów selektywnie zbieranych,
  •  Odpady komunalne zmieszane do osobnego pojemnika, przeznaczonego do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych,
  •  Popiół do pojemnika metalowego.
Back to top