Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Opłata ryczałtowa za odbiór odpadów komunalnych

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Parzęczew informuje, iż właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, są zobowiązani do dnia 30.06.2015 r. złożyć nową deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z ww ustawą właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku będą uiszczać opłatę w formie ryczałtowej od gospodarstwa domowego za cały rok. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania do dnia 31 października każdego roku, za bieżący rok kalendarzowy ( zgodnie z uchwałą Nr Vi/54/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Ryczałtowa opłata klasyfikuje się odpowiednio:

  • 85 zł od nieruchomości w przypadku gdy odpady zbierane będą w sposób selektywny,
  • 170 zł od nieruchomości w przypadku gdy odpady zbierane będą w sposób zmieszany,

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania ze strony internetowej Gminy Parzęczew, bądź w formie papierowej do pobrania w siedzibie urzędu Gminu w Parzęczewie(Parzęczew, ul. Południowa 1). Wypełnioną deklarację można przesłać, pocztą na adres urzędu gminy w Parzęczewie, w formie elektronicznej ( zgodnie z uchwałą Nr Vi/55/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) bądź osobiście  w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.

Back to top