Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Opracowanie Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Parzęczew na lata 2016-2032

wfos_logo_nowe

wfos_logo_nowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 4 sierpnia 2016r. udzielił Gminie Parzęczew dotacji w wysokości 7 000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Parzęczew na lata 2016-2032”.

Podstawowym celem przygotowania Programu jest oczyszczenie terenu Gminy Parzęczew z wyrobów zawierających azbest, poprzez stosowanie się do harmonogramu stopniowego usuwania wyrobów zawierających azbest, a co za tym idzie wyeliminowanie jego negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców Gminy, a także na stan środowiska na jej terenie.

 

Program zawiera:

 

  • inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzoną na terenie Gminy, na jej podstawie określenie ich rzeczywistej ilości i systematyczna aktualizacja bazy danych;
  • zakres działań prowadzących do usunięcie wyrobów zawierających azbest z zabudowań domowych i gospodarskich, a także wyrobów składowanych na posesjach,  z budynków należących do osób prawnych, w tym z budynków użyteczności publicznej, np. jednostek straży pożarnej, szkół, a także nieruchomości należących do Gminy oraz  dróg utwardzonych azbestem ? o ile takowe występują na terenie Gminy;
  • wprowadzenie szkoleń z zakresu szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów ich bezpiecznego usuwania;
  • organizację demontażu oraz wywozu materiałów zawierających azbest z terenu Gminy na odpowiednio przystosowane do tego celu składowiska (odpadów niebezpiecznych);
  • ustalenie źródeł finansowania usuwania azbestu oraz możliwości pozyskania przez Gminę na ten cel środków zewnętrznych;
  • wskazanie możliwości pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych takich jak BOŚ, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego lub Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
Back to top