Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Parzęczew miastem?

Rada Gminy w Parzęczewie podczas dzisiejszej sesji przyjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Parzęczew statusu miasta. Wydarzenie to zbiegło się w czasie ze 152 rocznicą ukazania się postanowienia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim z 11 stycznia 1870 roku, na mocy którego Parzęczew – po 449 latach od nadania przywileju lokacyjnego – stracił prawa miejskie.

Inicjatywa, przywrócenia praw miejskich wypłynęła od Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych Gminy Parzęczew.

Parzęczew otrzymał prawa miejskie 7 kwietnia 1421 r. z rąk króla Władysława II Jagiełło, wcześniej niż sąsiadujące z nim miasta tj. Ozorków, Zgierz czy Łódź, a utracił go na skutek reformy carskiej z 1869-1870 przeprowadzonej bez konsultacji z jego mieszkańcami.

Decyzja o wszczęciu procedury przywrócenia praw miejskich będzie zatem zadośćuczynieniem jego obecnym mieszkańcom za ich utratę oraz swoistym hołdem oddanym naszym przodkom, którzy podjęli wiele starań, aby Parzęczew był miastem i mógł się rozwijać.

Kolejnym krokiem w procedurze nadania Parzęczewowi statusu miasta będzie przeprowadzenie konsultacji z mieszańcami, które odbędą się w terminie od 27.01.2023 r. do 12.02.2023 roku.

Mieszkańcy wszystkich miejscowości na terenie gminy Parzęczew będą mogli wyrazić swoją opinię za pomocą krótkiej ankiety.

Wypełnioną ankietę trzeba będzie złożyć w terminie do dnia 12 lutego 2023 r. w jeden z niżej wskazanych sposobów:

  • do skrzynki podawczej z napisem „Konsultacje” znajdującej się wewnątrz budynku Urzędu Gminy Parzęczew przy ul. Południowej 1;
  • do skrzynki podawczej z napisem „Konsultacje” znajdującej się u sołtysa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;
  • przesłać listem na adres: Urząd Gminy Parzęczew, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew;
  • w formie elektronicznej (w postaci skanu) na adres: parzeczew@parzeczew.pl

Prawa miejskie nie pociągają za sobą dodatkowych przywilejów dla mieszkańców czy władz lokalnych, niemniej jednak, posiadanie statusu miasta odgrywa ważną rolę wizerunkową dla miejscowości dysponującej takim statusem. To także przywrócenie sprawiedliwości dziejowej.

Mamy obowiązek względem młodego pokolenia i przyszłych pokoleń dążyć do rozwoju Parzęczewa
a uzyskanie statusu miasta będzie zwiększało jego atrakcyjność, przyciągało większą liczbę przedsiębiorców, turystów i nowych mieszkańców
– mówi Wójt Ryszard Nowakowski.

Back to top