Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Parzęczew na lata 2016-2032

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 ? tekst jednolity) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. ?Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Parzęczew na lata 2016-2032″.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew, oraz na stronie internetowej www.parzeczew.pl.

 

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. ?Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Parzęczew na lata 2016-2032″.

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Parzęczew, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej ? sekretariat@parzeczew.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Parzęczew.

Back to top