Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Rada przyjęła budżet na 2019 rok

Na ostatniej w tym roku sesji Rada Gminy w Parzęczewie przyjęłą budżet na 2019 rok. Podczas głosowania obecnych było 15 radnych, 14 było za przyjęciem uchwały, jeden przeciw. Przyszłoroczny budżet zakłada dochody w wysokości 24.589.939,08 zł, oraz wydatki na poziomie 25.558.141,40 zł. 

Na wydatki majątkowe w przyszłorocznym budżecie zaplanowano 5.102.155,26 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 2.535.567,83 zł. Wśród inwestycji zaplanowanych do realizacji znalazły się m.in. rozbudowa oświetlenia na terenie gminy, budowa parkingów na terenie Parzęczewa, termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Orła oraz budynku komunalnego w Leźnicy Wielkiej, które to inwestycje są kontynuacją realizowanych w latach poprzednich projektów dofinansowanych ze środków UE. Poza tym planuje się przebudowę drogi gminnej relacji Orła – Duraj, oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Mikołajew, Pustkowa Góra, Kowalewice, Orła i Tkaczewska Góra. Gmina przekaże również dotację dla Forum Inicjatyw Twórczych na wkład własny do projektu, w ramach którego planuje się zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Orle.

Wydatki na oświatę w przyszłorocznym budżecie wynoszą 6.989.837,06 zł przy dofinansowaniu subwencją z budżetu państwa w wysokości 4.862.005,00 zł. W szkołach kontynuowana będzie realizacja projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w ramach których dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe, a sale lekcyjne wyposażane są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Pozwala to na efektywne prowadzenie zajęć i utrzymanie wysokiego poziomu nauczania w gminnych szkołach.

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano ponad 5,5 mln złotych z czego prawie 4,7 mln to środki na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. 

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 756.642,86 zł, w tym dotacje celowe dla Forum Inicjatyw Twórczych i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Na dotacje dla klubów sportowych z terenu gminy zabezpieczono środki w wysokości 160.000,00 zł.

Budżet na 2019 rok zamknął się deficytem w wysokości 968.202,32 zł, który zostanie sfinansowany kredytem komercyjnym zaplanowanym do zaciągnięcia w wysokości 2.300.000,00 zł.

Rada Gminy, biorąc pod uwagę wzrost ceny odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku o 20 %, podjęła uchwałę o podwyżce opłat za odbiór odpadów od mieszkańców. W 2019 roku opłata ta wynosić będzie:

– 13 zł za jednego mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w przypadku gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny,

– 15 zł za jednego mieszkańca w zabudowie wielolokalowej w przypadku gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny,

– 18zł za jednego mieszkańca zarówno w zabudowie jednorodzinnej zagrodowej jak i w wielolokalowej w przypadku gdy odpady zbierane będą w sposób niesegregowany (zmieszany).

 

Back to top