Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Rozpoczęto II etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu wybudowanych zostanie 196 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach o rozproszonej zabudowie, w których ze względów technicznych i ekonomicznych nieuzasadnione było by budowanie kanalizacji z grupową oczyszczalnią ścieków.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wyłoniono wykonawcę, którym jest firma ?WOBET-HYDRET?, mająca siedzibę w Woli Grzymkowej, gm. Aleksandrów Łódzki. Wartość robót, które zostaną przeprowadzone wynosi 2 779 494,62 zł brutto. 2 września 2010 roku odbyło się spotkanie Wójta gminy z mieszkańcami i z wykonawcą, podczas którego omówiono funkcjonowanie, sposób montażu i eksploatację przydomowej oczyszczali ścieków. Budowa pierwszych oczyszczalni rozpoczęła się we wrześniu 2010 r. W roku bieżącym zakłada się wybudowanie 50 sztuk. Planowany termin rzeczowego zakończenia inwestycji to czerwiec 2011 r.

 

Wybrana technologia budowy oczyszczalni oparta jest o metodę bioprocesowego oczyszczania ścieków. Zanieczyszczenia organiczne ścieków są usuwane i redukowana jest ilość wirusów i bakterii oraz związków fosforu i azotu (co zapobiega ?zakwitaniu? zbiorników wodnych). Ścieki zostaną przetworzone na: wodę, związki mineralne, dwutlenek węgla i biomasę. Zaprojektowane rozwiązania techniczne gwarantują wysokie efekty oczyszczania ścieków do parametrów spełniających wymagania obowiązujących przepisów ochrony środowiska. Rozwiązania te posiadają aprobaty i certyfikaty zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej.

Projekt ma na celu poprawę warunków zdrowia i życia mieszkańców, polepszenie stanu czystości rzek i zbiorników. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków pozwoli wielu rolnikom spełnić wymogi dostosowania gospodarstw rolnych do minimalnych wymagań wzajemnej zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych objętych systemem płatności bezpośrednich oraz płatnościami w ramach zrównoważonego gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych.

 

Agnieszka Nawrocka
Kierownik Referatu Funduszy Europejskich

 

 

Zadanie pn.: ?Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Parzęczew ? etap II? realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Back to top