Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 18 marca 2010 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE
Uprzejmie zapraszam na XLII Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
która odbędzie się w dniu
18 marca 2010 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy z dnia 11 lutego 2010 r.  
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu marcu oraz informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach przez Komisję Rewizyjną.
 5. Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Parzęczew.
 7. Informacja  z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015.
 8. Informacja z działalności  Forum Inicjatyw Twórczych za 2009 r. 
 9. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Parzęczew za 2009 rok.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2011 r.
  2. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,
  3. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miejscowości Leźnica Wielka – Osiedle,
  4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie,
  5. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Opole na lata 2010-2017,
  6. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie.
  7. W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2010 rok,
  8. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
  9. w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego na prefinansowanie wydatków unijnych na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
  10. w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  11. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2010 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy Parzęczew na 2010 rok, (uchwała dokonuje zwiększenia budżetu per saldo o kwotę 48.031,04 zł)
  12. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 201o rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok (przeniesienia wydatków w kwocie 184.446 zł.)
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie XLII Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Krawczyk
Back to top