Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 28 lutego 2008 roku.

Uprzejmie zapraszam na XVII Sesję Rady Gminy w Parzęczewie, która odbędzie się w dniu
28 lutego 2008 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Porządek dzienny

I. Otwarcie XVII Sesji.

II. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

1.

Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady z dnia 24 stycznia 2008 r.

2.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu lutym oraz informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli w Szkole Podstawowej w Chociszewie i Szkole Podstawowej w Parzęczewie.

3.

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

4.

Sprawozdanie z działalności ZG PKPS w Parzęczewie za rok 2007.

5.

Interpelacje i zapytania radnych.

6.

Wolne wnioski.

7.

Informacja o realizacji planu budowy dróg oraz o planowanych remontach dróg gminnych w 2008 r.

8.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:

1/

w sprawie określenia zasad wystąpienia Gminy Parzęczew ze spółki prawa handlowego „Bioenergia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

2/

w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Parzęczewie,

3/

w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Parzęczew oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

4/

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie,

5/

w sprawie regulaminu przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród dla nauczycieli oraz regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Parzęczew.

6/

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest,

7/

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego we wsi Parzęczew”,

8/

w sprawie rozwiązania umowy pożyczki na prefinansowanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

9/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2008 r.

(Uchwała zmniejsza budżet o kwotę 581.916,46 zł.)

10/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2008 rok oraz zmiany uchwały Nr XV/140/07 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2008 rok,

(Dotyczy przeniesień w budżecie w kwocie 194.654,82 zł.)

11/

W sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2008 rok.

( Dotyczy kwoty 6.151,66 zł.)

12/

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na rok 2008.

9.

Wolne wnioski i sprawy różne.

10.

Zamknięcie XVII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk    

 

Back to top