Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 29 kwietnia 2010 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE
Uprzejmie zapraszam na XLIII Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
która odbędzie się w dniu
29 kwietnia 2010 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy z dnia 18 marca 2010 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji  w m-cu kwietniu oraz informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach przez Komisję Rewizyjną i Komisję Rolnictwa.
 5. Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2009 r.
  1. Wystąpienie Wójta Gminy
  2. Uchwała  Nr 4/2010  Komisji Rewizyjnej  z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania wykonania Budżetu Gminy Parzęczew za 2009 r. i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Parzęczew.
  3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy i do wniosku Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/383/10 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 18 marca 2010r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,
  2. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie za 2009r.,
  3. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2010 rok, (uchwała dokonuje przeniesień dochodów  w kwocie 781.951,12 zł.)
  4. w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2010 rok, (uchwała dokonuje zwiększenia budżetu o kwotę 39.753,44 zł.)
  5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2010 r., (zmianie ulega § 6,§ 7,§ 11 pkt 3 oraz zał. nr 12 do uchwały)
  6. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2010 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2010 rok, (dot. podziału rezerwy ogólnej w kwocie 31.000 zł.)
  7. w sprawie  wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Parzęczew z Gminami: Dalików, Łęczyca, Wartkowice, oraz Fundacją Gmin ?PRYM? w Parzęczewie w celu przygotowania wspólnego wniosku  o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu pn. ?Zwiększenie dostępności do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew i Wartkowice? oraz realizacji tego Projektu,
  8. w sprawie przekazania podania mieszkańców wsi Anastazew,
  9. w sprawie skarg pana Sławomira Radzikowskiego na Przewodniczącego Rady Gminy w Parzęczewie oraz Wójta Gminy Parzęczew,
  10. w sprawie skargi pani Heleny Syguły na Wójta Gminy Parzęczew.
 10. Wolne wnioski i sprawy różne.
 11. Zamknięcie XLIII Sesji Rady Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Krawczyk
Back to top