Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 30 grudnia 2008 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W PARZĘCZEWIE

Uprzejmie zapraszam na XXVI Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,

która odbędzie się w dniu
30 grudnia 2008 r. (wtorek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1


I. Otwarcie XXVI Sesji.

II. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.


1.

Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy z dnia 20 listopada 2008 r.

2.

Wręczenie srebrnego medalu ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU Państwu

Wiesławie i Zygmuntowi Chałas.

3.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu listopadzie oraz Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parzęczewie.

4.

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

5.

Interpelacje i zapytania radnych.

6.

Wolne wnioski.

7.

Rozpatrzenie projektu Budżetu Gminy Parzęczew na 2009 r.


1/

Odczytanie projektu uchwały budżetowej,


2/

Odczytanie opinii RIO w Łodzi o projekcie budżetu,


3/

Odczytanie opinii komisji stałych i wniosków radnych,


4/

Odczytanie stanowiska Wójta do opinii komisji i wniosków radnych,


5/

Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,


6/

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na rok 2009.

8.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:


1/

w sprawie powołania Sekretarza Gminy Parzęczew,


2/

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Parzęczew


3/

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Parzęczew lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.


4/

w sprawie planu pracy Rady Gminy i Stałych Komisji Rady na 2009 r.


5/

w sprawie ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet radnych,


6/

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla za udział w posiedzeniach Rady Gminy


7/

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2008 rok,


8/

w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2009 rok.


9/

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Parzęczew na lata 2007-2014,


10/

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2009.

9.

Wolne wnioski i sprawy różne.

10.

Zamknięcie XXVI Sesji Rady Gminy.Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk        

Back to top