Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 30 października 2008 roku

Uprzejmie zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
która odbędzie się w dniu

30 października 2008 r. (czwartek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

I. Otwarcie XXIV Sesji.

II. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenie porządku obrad.

1.

Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2008 r.

2.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu wrześniu oraz Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Parzęczewie.

3.

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

4.

Interpelacje i zapytania radnych.

5.

Wolne wnioski.

6.

Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:

1/

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Parzęczew,

2/

w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego „Zapobieganie chorobom poprzez badania USG” na 2009 rok,

3/

w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego „Zapobieganie i wykrywanie przewlekłych chorób płuc i alergii układu oddechowego” na 2009 rok,

4/

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/548/06 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia związku Międzygminnego „Bzura” i przyjęcia statutu,

5/

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Piaskowice z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew zatwierdzonym uchwałą Nr XXIX/207/2000 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 21 grudnia2000r.

6/

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Piaskowice,

7/

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych,

8/

w sprawie zawarcia z Gminą Ozorków porozumienia w sprawie wymiany informacji i udzielenia wzajemnej pomocy,

9/

w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym,

10/

w sprawie Regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

11/

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Parzęczew lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,

12/

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Parzęczew,

13/

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Parzęczew,

14/

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego,

15/

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok,

16/

w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2008 r. (Zwiększenie o 20.718,78 zł.)

17/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2008 rok. (Zwiększenie o 3.584 zł.)

8.

Wolne wnioski i sprawy różne.

9.

Zamknięcie XXIV Sesji Rady Gminy.

Uprzejmie informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy

odbędą się w następujących terminach :

  1.  

02.10.2008

czwartek

10,00

Komisja Rewizyjna

  1.  

03.10.2008

piątek

10,00

Wspólne posiedzenia komisji wyjazdowych

  1.  

16.10.2008

czwartek

10,00

Komisja Rewizyjna

  1.  

20.10.2008

poniedziałek

12,00

Komisja Organizacyjna

  1.  

27.10.2008

poniedziałek

10,00

Komisja Samorządu, Oświaty i Rolnictwa


Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Krawczyk     

Back to top