Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2016 rok

Back to top