Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości

W związku z napływającymi ze strony służb ratowniczych licznymi sygnałami o problemach ze znalezieniem właściwego adresu posesji, II Rewir Dzielnicowych w Parzęczewie przypomina właścicielom i administratorom posesji na terenie naszej gminy o ustawowym obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu tabliczek z numerami porządkowymi.

Obowiązek ten wynika z art. 64 par. 1 Ustawy „Kodeks Wykroczeń” z dnia 20 maja 1971 roku z późniejszymi zmianami tj.
„kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu lub utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy, lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany”

Brak dużej liczby tabliczek lub ich niewłaściwy stan-nieczytelność powoduje problemy z dotarciem w maksymalnie krótkim czasie przez służby ratunkowe takie jak Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną i Policję pod wskazany w wezwaniu adres.

Należy nadmienić, że służby te w obecnym okresie często docierają z miejscowości sąsiednich np. Zgierz czy Ozorków i znajomość terenu gminy przez ich personel jest niewielka.

Prosimy o usunięcie wskazanego uchybienia w terminie do końca maja 2002 roku, jednocześnie informujemy, że w czerwcu dzielnicowi rewiru przeprowadzą kontrole porządkowe w podległych sobie rejonach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na stan tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy, iż tabliczki z numerami posesji można zakupić w kasie Urzędu Gminy w Parzęczewie.

Back to top