Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Transmisje z obrad Rady Gminy w Parzęczewie

Urząd Gminy w Parzęczewie informuje, iż na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – dalej u.s.g., obrady Rady Gminy w Parzęczewie będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych (wizerunku osób widocznych na tych nagraniach i głosu) będzie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym przetwarzanie uznaje się za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Tym obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze, jest właśnie wskazany w art. 20 ust. 1b u.s.g., obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rady Gminy.

Back to top