Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wsparcie PUP dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

W ramach Tarczy Antykryzysowej, Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Zgierzu realizuje działania na rzecz ochrony miejsc pracy w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych Powiatu Zgierskiego w formie:
  • jednorazowej pożyczki do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; pożyczka umarzana jest z urzędu po spełnieniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki;
  • jednorazowej pożyczki do 5 tys. zł dla organizacji pozarządowych (uprawnione do ubiegania się o wsparcie są podmioty posiadające stosowny wpis w ewidencji /rejestrze, jako organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np.ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia ułanów, stowarzyszenia zwykłe, koła myśliwskie, koła wędkarskie, kluby sportowe oraz kościelne osoby prawne, cechy rzemiosł, spółki wodne) które osiągnęły przychód w poprzednim roku bilansowym do wysokości 100 tys. zł; kwota pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów za ubiegły rok bilansowy; pożyczka umarzana jest z urzędu po spełnieniu warunku prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki – więcej;
  • dofinansowania przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników przez okres do 3 miesięcy części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19;
  • dofinansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przez okres do 3 miesięcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19;
  • dofinansowania organizacjom pozarządowym przez okres do 3 miesięcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie COVID-19;
  • dofinansowania kościelnym osobom prawnym oraz ich jednostkom organizacyjnym przez okres do 3 miesięcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Szczegółowe informacje dot. ww. instrumentów rynku pracy na stronie PUP w Zgierzu.

Wnioski o udzielenie wsparcia w powyższym zakresie przyjmuje i rozpatruje: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, przy ul. H. Barona 10.

Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub platformy e-puap, za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Back to top