Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wznowienie projektu „Aktywizacja furtką do zatrudnienia”

Kapitał Ludzki

Kapitał Ludzki

EFS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie  od miesiąca stycznia 2014  roku ponownie realizuje projekt systemowy: ?Aktywizacja furtką do zatrudnienia”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu w miesiącu maju 2014 roku zostaną podpisane kontrakty socjalne z 11 zakwalifikowanymi uczestnikami. Grupę docelową projektu stanowić będą osoby zameldowane na terenie Gminy Parzęczew korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej, o  niskich bądź zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych w przedziale wiekowym 20-60 lat.

W wyniku działań w projekcie beneficjenci ostateczni zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania i utrzymania zatrudnienia, zwiększenia zdolności komunikacyjnych, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły poprzez szkolenia w zakresie m.in. poradnictwa zawodowego, psychologicznego.

W ramach projektu będą zorganizowane szkolenie zawodowe, które pozwolą uzyskać bądź podnieść kwalifikacje zawodowe beneficjentów ostatecznych.

Ponadto uczestnicy w ramach zawartych kontraktów socjalnych otrzymają wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych, oraz zapewnione zostaną posiłki, materiały szkoleniowe, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Po ukończeniu szkoleń beneficjenci ostateczni otrzymają zaświadczenia.

Z uwagi na to, że jest to pierwszy etap realizacji projektu

– uczestnikom życzymy powodzenia!

 

Za  realizację projektu odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie.
Szczegółowe  informacje w siedzibie Ośrodka przy ul. Południowej 1a w Parzęczewie  oraz pod nr tel. 42 7186616.

Back to top