Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe 2

Szanowni Państwo,

 

Informuję, że Gmina Parzęczew wszczęła postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro w trybie rozpoznania cenowego na dostawę sprzętu dla Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie w ramach projektu pt. ?Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej).

Osoba do kontaktów ? Sylwia Szymańska-Galon Koordynator Projektu tel. 042 718 60 47, e-mail: s.szymanska@parzeczew.pl

Back to top