Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe nr 7/2018 z dnia 11.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Informujemy, że Gmina Parzęczew wszczęła postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego na zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem, statywem, torbą, kartą pamięci oraz dostawę ww. sprzętu na potrzeby realizacji projektu pn.: „Z małych szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”, zadanie 7, nr projektu RPLD.11.01.02-10-B060/16. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.

Zapraszamy do składania ofert.

Osoba do kontaktu:
Ewa Łuczak
Referat Funduszy Europejskich
Urząd Gminy w Parzęczewie
tel. 42 718 60  47
e-mail: projekt-oswiatowy@parzeczew.pl

Formularz ofertowy

 

Back to top