Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe nr 9/2018

Zapytanie ofertowe

Informujemy, że Gmina Parzęczew wszczęła postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu zajęć dodatkowych – logopedycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chociszewie planowanych do realizacji w ramach projektu pn.: „Z małych szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew” zadanie 4,  nr projektu RPLD.11.01.02-10-B060/16. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.

Zapytanie ofertowe Nr 9-2018 – logopeda

Back to top