Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe nr 11/2018

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

Informuję, że Gmina Parzęczew wszczęła postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej  30 000 euro w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług transportowych dla uczniów biorących udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe na potrzeby realizacji projektu pn.: „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji
kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.

W załączeniu formularz zapytania ofertowego wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Zapraszam do składania ofert.

Osoba do kontaktu:
Magdalena Kędzia
Referat Funduszy Europejskich
Urząd Gminy w Parzęczewie
tel. 42 718 60 47
e-mail: projekt-oswiatowy@parzeczew.pl

Zapytanie ofertowe Nr 11 2018 – transport

Back to top