Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Badania społeczne w Gminie Parzęczew

Dnia 14 marca br. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie odbyło się spotkanie władz gminy z 15 – osobową grupą studentów IV roku kierunku Gospodarka Przestrzenna Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Opiekunem naukowym grupy była pani dr Ewa Sadowska – Kowalska – wykładowca uniwersytecki i prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. Na spotkaniu Zastępca Wójta Ryszard Nowakowski przybliżył studentom gminę Porzęczew poprzez omówienie Statutu Gminy, Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2000 – 2009 oraz Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzęczew. Studenci obejrzeli również fragmenty filmów o gminie: fragment programu „Powiatów portret własny”, Gmina Parzęczew widziana z lotu śmigłowcem, o współpracy z LGPP w ramach projektu „Wspólna Marka”, fragmenty programów telewizyjnych z udziałem przedstawicieli gminy: „Kawa czy herbata”, programy lokalne TVP Łódź prowadzone przez pana redaktora Słodkowskiego i „Wiadomości Łódzkich”. Na zakończenie spotkania studenci zapoznali się ze strukturą organizacyjną Urzędu.

Jednak głównym tematem spotkania było przeprowadzenie badania społecznego na temat: „Funkcjonowanie gminy Parzęczew w oczach mieszkańców”. Celem badania jest:

– ustalenie zakresu partycypacji mieszkańców w życiu gminy,
– określenie stopnia poinformowania mieszkańców o działalności władz gminnych oraz ocena tej działalności,
– opinia mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców zamieszkujących południową część gminy) na temat planu budowy zalewu wodnego na rzece Bzurze.

Badanie zostanie przeprowadzone w marcu i kwietniu br. na 5-ciu procentach ogólnej społeczności gminy, która ukończyła 18 lat – 210 osób. Badanie to jest całkowicie anonimowe, a wszystkie uzyskane informacje zostaną opracowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Po przeprowadzeniu badania i dokonaniu analizy wyniki zostaną zaprezentowane w lokalnych mediach, a raport udostępniony mieszkańcom gminy.

Badanie zostanie przeprowadzone przez odpowiednio przeszkolonych ankieterów, którymi są właśnie studenci UŁ. Każdy ankieter ma obowiązek okazać się stosownym upoważnieniem Wójta Gminy Parzęczew do przeprowadzenia badania.

Pierwszymi przebadanymi sołectwami były: Parzęczew, Bibianów i Wytrzyszczki – miało to miejsce 19 marca br., 26 marca w Leźnicy Wielkiej i Opolu. Dalsza część gminy zostanie przebadana w późniejszym terminie.

Dzięki uzyskanym informacjom będziemy mieli możliwość zapoznania się z dokładnymi opiniami mieszkańców na tematy dotyczące realizacji zadań publicznych w naszej gminie oraz opracowania wariantów usprawnień świadczonych usług. Prosimy więc o przychylne przyjęcie odwiedzających Państwa ankieterów oraz o poważne potraktowanie badania.

Back to top