Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Chociszewskie dzieci ruszają w wielki świat

Szkoła Podstawowa w Chociszewie  we wrześniu 2017 roku rozpoczęła działania w zakresie realizacji  projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt  pod nazwą ?Z małych szkół w wielki świat?  przewiduje organizację  zajęć rozwijających  i wyrównawczych dla naszych uczniów oraz zajęcia dla wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Celem głównym projektu  jest wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej  naszej szkoły poprzez realizację dodatkowych zajęć, doskonalenie nauczycieli oraz stworzenie warunków sprzyjających korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjnych. Wierzymy, że realizacja tych celów przyczyni się do  wzrostu jakości kształcenia w naszej placówce.  

Nasi uczniowie korzystają z zajęć podnoszących kompetencje cyfrowe, kompetencje z języka angielskiego, a także zajęć rozwijających kompetencje przyrodnicze i matematyczne oraz zajęcia z przedsiębiorczości .  Dzięki  temu mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań, poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie planowania dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego.  Bogatą ofertę skierowaliśmy również  do uczniów wymagających  indywidualnego wsparcia ze względu na dysfunkcje oraz specjalne potrzeby. Są to zajęcia z logopedą, psychologiem, socjoterapeutką, zajęcia wyrównawcze z informatyki, języka polskiego, matematyki oraz rewalidacyjne.

Dyrektor szkoły  Krzysztof  Pyciarz z  zadowoleniem stwierdził, że  nad projektem pracowaliśmy ponad rok, ale warto było. Dzięki temu mamy nowoczesną pracownię komputerową, tablice interaktywne i wiele wartościowych pomocy dydaktycznych, a najważniejsze jest to, że dzieci korzystają z zajęć wyrównawczych
i rozwijających.

Pani Agnieszka Wiśniewska – Rojek, prowadząca zajęcia z języka polskiego opowiedziała o potrzebach uczniów uczestniczących w zajęciach  dydaktyczno- wyrównawczych: ?Zajęcia  dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego prowadzone są w ramach projektu dwutorowo: dla uczniów klasy siódmej i dla czwartoklasistów. Najszerzej mówiąc, są one skierowane do uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne, w tym do dzieci mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. W praktyce mają one zaspokoić potrzeby:

  1. poznawcze dzieci w ramach edukacji polonistycznej(wpłyną na poszerzenie wiedzy z zakresu nauki o języku, frazeologii, składni, fleksji, słowotwórstwa, ortografii i interpunkcji,
  2. edukacyjne – pomóc im  w zdobyciu praktycznej umiejętności swobodnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie (na przykład w redagowaniu różnorodnych form wypowiedzi pisemnych, w tym form tzw. użytkowych),
  3. rówieśnicze ? praca w małej grupie rówieśniczej wpływa pozytywnie na wzajemne uczenie się od kolegów, sprzyja integracji wśród rówieśników ,
  4. zabawy – ta jest możliwa do zrealizowania dzięki atrakcyjnym formom zajęć  i zastosowania aktywnych metod nauczania (zabaw edukacyjnych, burzy mózgów, gier dydaktycznych, ćwiczeń  i warsztatów),
  5. samokształcenia ? zajęcia w ramach projektu zainspirują uczniów do samodzielnej pracy i poszukiwania własnych kierunków rozwoju (np. preferencji literackich, odbioru poezji, prawidłowego posługiwania się polszczyzną w oparciu o poznane źródła ? słowniki, encyklopedie, leksykony, dbałości o poziom ortograficzny i interpunkcyjny redagowanych prac stylistycznych?.

Kasia Kurowska uczestniczka zajęć projektowych z klasy VII powiedziała, że  bardzo lubi zajęcia z przedsiębiorczości. ?Uczą nas asertywności i dają siłę do działania. Przybliżają nam terminy z zakresu gospodarki i pokazują, jak odpowiednio zarządzać finansami. Na tych zajęciach możemy rozwijać swoją wiedzę i wyobraźnię, poprzez np. projektowanie własnej firmy. Możemy tam sprawdzić swój zakres wiedzy w tej dziedzinie za pomocą testu umiejętności, który odbywa się 4 razy do roku. Dzięki tym lekcjom  nabyliśmy wiedzę, która może być przydatna w późniejszym kształceniu?.

W taki oto sposób, dzięki unijnemu wsparciu, mała szkoła dorównuje europejskim standardom, a jej uczniowie mają szansę wyruszyć w wielki świat.

Koordynator Szkolny – Beata Kacperek

Back to top